Algemene voorwaarden Chateautjes

Chateautjes hanteert onderstaande voorwaarden.

Bestelling
U kunt bestellen in de winkel en via internet. In verband met deze verzending dienen altijd 6 flessen of veelvouden van 6 besteld te worden. Na uw bestelling op internet ontvangt u een email, deze dient u dient u te bevestigen om uw order definitief te maken. Bestellingen van wijnen die niet in het assortiment voorkomen, kunnen door ons ook niet worden geleverd. Wijzigingen of annuleringen van bestellingen dienen uiterlijk 24 uur nadat de bestelling is geplaatst telefonisch aan Chateautjes te worden doorgegeven. Bij wijziging of annulering na 24 uur is Chateautjes gerechtigd de oorspronkelijke bestelling doorgang te laten vinden, en ook de betaling te vorderen.

Bezorging
Bestellingen worden binnen Nederland afgeleverd op een door u aan te geven adres. Er zal naar worden gestreefd binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling de order voor het eerst bij u aan te bieden.

Indien u niet aanwezig bent op het moment van bezorging door onze bodedienst, wordt u middels een kaart in de bus geïnformeerd over de eerstvolgende aflevering. Indien de bestelling na minimaal 4 pogingen daartoe niet kan worden bezorgd, dan zal de bestelling retour worden gezonden aan Chateautjes. De bestelling zal dan worden geannuleerd en gecrediteerd. Chateautjes behoudt zich het recht voor om de verzendkosten bij u in rekening te brengen. De bestellingen dienen na ontvangst door u gecontroleerd te worden. Klachten dienen op verval van het recht tot reclameren binnen 72 uur na ontvangst aan Chateautjes medegedeeld te worden. Chateautjes is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig aan u kan worden geleverd. Behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid is de verplichting tot schadevergoeding door Chateautjes terzake van het niet, niet juist of niet volledig leveren van een bestelling beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.

Bijdrage in bezorgkosten
Voor elke opgegeven bestelling brengen wij € 7,50 (per afleveradres) in rekening. Binnen Rotterdam worden bestellingen boven € 50,- gratis thuisbezorgd, voor de rest van Nederland geldt dit voor bestellingen
vanaf € 100,-.


Betaling
Betaling dient te geschieden via iDEAL (internetbankieren). De wijnen zullen verzonden worden nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Indien expliciet overeengekomen met Chateautjes kan betaling geschieden door middel van facturering. De factuur ontvangt u separaat via TPG Post of via email. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Indien de betalingstermijn is overschreden zal het te betalen bedrag worden verhoogd met € 5,- administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien de betaling ook daarna niet bijgeschreven wordt dan wel door ons te incasseren is, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op u te verhalen en onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen. Eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten komen voor uw rekening en worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen. Zolang de factuur niet is betaald, blijft de wijn eigendom van Chateautjes. Nieuwe bestellingen zullen pas worden uitgevoerd (indien voorradig) nadat de betaling van de openstaande factu(u)r(en) heeft plaatsgevonden.

 


Retourneren
Indien u binnen 7 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd, deze bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan ons retourneren. Hiertoe kunt u contact opnemen met Chateautjes via 010-2653645, waarna u de bestelling per ommegaande retour dient te zenden in de staat waarin u hem heeft ontvangen. De kosten voor het retour zenden van de bestelling komen voor uw rekening.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen gelden alleen zolang de voorraad strekt. Zodra de nieuwe nieuwsbrief/folder van Chateautjes uitgegeven is vervallen alle voorafgaande prijzen, aanbiedingen en assortimenten of zoveel eerder als aangegeven in de actie.


Intellectueel Eigendom
De website van Chateautjes met alle daarin/daarop voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid zijn auteursrechterlijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van ondernemer vereist. Als Chateautjes op haar internetsite verwijst naar andere sites, zijn die verwijzingen slechts informatief en is ze niet verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites.


Eigendomsvoorbehoud 
Zolang de contractpartij niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt Chateautjes het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt Chateautjes zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de factuur voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan. Chateautjes houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken ter zake met de overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichte door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente. Voor zover zich een omstandigheid als genoemd bij betalingen voordoet is Chateautjes gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van Chateautjes zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover Chateautjes de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden. Zolang het eigendom van de door Chateautjes verkochte zaken nog niet is overgegaan op een contractpartij, is de contractpartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op contractpartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De contractpartij is op eerste verzoek van Chateautjes verplicht de polis ter inzage aan Chateautjes te verstrekken.